Follow by Email

Saturday, July 23, 2011

നിത്യമീ നിദ്രയില്‍ കണ്മറഞ്ഞു പൂണിടാന്‍ ആശിച്ചുപോകുന്നു ഞാനെന്‍ സ്വപ്നങ്ങളെ സ്നേഹിചീടുമ്പോള്‍ ...ഇനിയും പ്രഭാതമേ ഉണര്തീടരുതെന്നെയീ നഷ്ട സ്വപ്നത്തിനു സാക്ഷിയാകാന്‍ ....

Tuesday, June 28, 2011

സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഇരുണ്ട മേഘങ്ങളാല്‍ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇക്കാലമത്രയും ഞാനെന്ന ജീവന്‍ . കൊരിചോരിഞ്ഞു മഴ നിന്‍റെ പ്രണയമായി എന്നില്‍ പതിഞ്ഞു... ഒടുവില്‍ മഴമാറി തെളിഞ്ഞൊരു സായാഹ്നത്തില്‍ എന്‍റെ അനുഭവങ്ങളാകുന്ന കണികകളിലൂടെ നോക്കുമ്പോള്‍ ജീവിതത്തിനു ഏഴു നിറങ്ങളായിരുന്നു ...നീ പറഞ്ഞതുപോലെ മഴവില്ലിന്റെ ഏഴു നിറങ്ങള്‍....

Monday, June 27, 2011

ഓര്‍മകള്‍ക്ക് പശ്ച്ച്ചാത്തലസംഗീതമോരുക്കി ഏതോ തീവണ്ടിയുടെ നീണ്ട ചൂളം വിളി ........ഞാനെന്ന സത്യത്തെ നിത്യവും കഥാവശേഷനാക്കി അത് പിന്നെയും പാതകള്‍ താണ്ടി ഓടിമറയുന്നു .......കാതോര്‍ക്കുന്നു ആ നീണ്ട പാതയില്‍ നേത്രങ്ങള്‍ അര്‍പ്പിച്ചു പിന്നെയുമേതോ നീണ്ട ചൂളംവിളിക്കായി ...

Friday, November 16, 2007

three bullets of survival..

"A sign of thought to Nandigram dispute"...jazeel

yes , i got three bullets back..

the count of survival...

like a wall of evil,

the windows wer alwayz all closed.

wen i peeped through the cleavage;

found a drop about to fall.

no the puppy havn't let it fall...

along the way it ran afriad,

heard the clang of weapons again...

those lands belong to us..

fenced one from our vision...

itz not a matter of joy...

the life as a refugee being the host...

ther was joy,ther was peace..

wen ther was..,

the strait of understanding most...


Again i counted.1..2...3

yes, i got three bullets back...

one i kept aside for my family...

to bring them bak, i need one...

for sure i became little selfish...

kept aside the second one...

and am compelled to keep

the other one for my fenced dreams...

i counted again, yes itz three...

i counted again and again...

yes itz three bullets back...

Expecting my ear drum b proper...

yes now th clangs are all over...

over another way of protest...

litted little fire of courage...

lifted myself out for voyage,

the one draining the blood sea...

the one bringing dignity...

i counted again...1...2...3

yes , i got three bullets back...

three bullets of survival...

loaded my gray cells...

with those bullets of courage...

ways wer always forward being a comrade...

(not completed)

Tuesday, September 25, 2007

Being a Professional Student......

Hello friends ,
Parden me for giving out such an incomplete post over here.The starting of this post have given me some feeling that never ever went through.But now at this stage i feel this post as one similar to a scrap over the seashore , which never ever finds the reflection out due to the never ending hunger of the mighty ocean......i can't complete this post...bcoz i belong to the loosing side n also the dealings we made is a never ending novella....and here i am giving the THANKFUL permission to help me in completing this post....your's jazeel


A task not so easy , billed to me....

the one ; being a professional student....

a quick change from care to dare....

was a journey over a floating leaf....

me the Ant felt it wide as a paradise....

dayz of crashes brought me crushes....

it was all rushings found dashing......

the judgment day stamped me unfit....

of no value ; my way is professional....

a task not so easy , branched to me.....

"no, no".... i whispered;

now am forced , 'a jerk' and 'in i am'....

in the warfront...with a mission;

a task not so easy , armoured to me....

a new pole where I ,

stepped with little fear n lots of tear....

i struggled for an escape , of no use am sticked....

i screamed for an exit , of no use am sticked....(NO TERMINATION)


"NOT COMPLETED , ANYONE CAN COMPLETE"
"PLEASE HELP , BY GIVING YOUR PROCEEDINGS(LINES) IN COMMENT BOX"

the first response a worthy one from aparna...

....then i realized the bitter fact..

that "this is the end of my ambition...

"which i dreamt & treasured fruitfully...

from an age that i don't actually remember now...

Alas!!!...to my dismay...

the place where am put now totally disillusioned me....

plenty r days..that i remained weeping...all nights...

Gradually ,i learned to stick with the reality...

to begin from where i fell....& that made me up to this...

& now its time to end this play...just a few more months...

am not sure if i cud put justice to my role...

but one real fact after all this..."AM STILL UNAMBITIOUS...!!!! "


jazeel sayz "tanx for ur response"

Sunday, May 20, 2007

fired my countdown..............
Hai friendz,
This post is a dedication....dedication to a person whom i met at rcc trivandum.May or may not he b more,his words r still alive...Here am gonna embattle his words in d warfront of drug addiction n like stuffs......d words r mine but d soul belongs to d mighty.....................

............. fumes ..........I wOnt fOrget thOse bOOt steps...
which made me scared Of....
I wOnt fOrget thOse bushes....
behind which my physique wer safe....
thOse wer dayz Of illusiOn....
well meant as revOlutiOn....
thOse wer dayz Of scarcity....
well spent fOr survival....
wen thOughts went sOcialist....
the feelings still wer capitalist...
the capitalism of Our necessities....
wen the tightened dOdhie irritated....
my cOuntdOwn just ignited....
the first puff brOught me heaven....
the hunger thus gOt driven....
thOse fumes made me blind....
the Organic rOll becOme fOnd....
mOre stars wer fOund Out....
mOre quadrants wer swept Out....
the changes added mOre cOlOur....
mOre cOlOur tO the red flag....
still the rOll was fuming....
the thOughts still went sOcialist....
thus capitalism fOund tO b fading Out....
the era shOwed an evOlutiOn....
tO the red aimed revOlution....
the seasOns went trenching in....
that added me branches On....
still the rOll was fuming....
nOw the bushes are away....

thOse sheltered me frOm death....
those bOOt steps still fOllOwing....
the aim Of safeguarding,with....
nOw the fumes gOt disperced....
every turn shOwed the sign....

the signature Of revOlutiOn....
tOO my physique shOwed revOlutiOn....
bcOz every turn must shOw the sign....
nOw i need thOse bushes back....
bcOz survival is my ultimacy....
nOw i need thOse trenches back....
bcOz survival is my ultimacy....
fOrget that day,i wOnt....
that pitty one made the fire On....
a jOurney back,i want....
sO tat zerO,the timer setz On....
a jOurney back , i want....
a jOurney back, i want....

Saturday, May 19, 2007

wen it rains........

thought of such a wonderful dawn....
me n me alone......
came the chunky pal..........
showered me with pleasure.......
covered me in leasure........
i stood up n walked along.......
i love walking in d rain.......
so tat ma tears get wrapped.......
along with memories.......
thoughts r bak again.......
n me bak to ma naughty gang.....
wer thoughts wer a far destiny.....
not enough words to fill my dealings......
but had all settled with a cane......
was nothing at moment........
on d way to something.......
i felt ma chins flowing......
oh no................
ma tears got unwrapped.......
thoughts rushed me on n on........
then i realised the truth..........
thinking is such a waste of time..............
wen it rainsssssssssssssssssss...................

jazeel...........